Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden Treinbank.com
Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen Treinbank.com, hierna toe noemen: ‘verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘koper’. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zowel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeelt naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
Artikel 2. Bestellen
Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeld wordt. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door verkoper. Een bestelling is niet geldig indien verkoper uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig vast kan stellen.
Artikel 3. Prijzen en kosten
De prijzen in de online winkel van verkoper zijn inclusief 21 % btw. De prijzen die in de online winkel van verkoper worden genoemd zijn inclusief verzendkosten Nederland en België provincie Antwerpen voor de eilanden wordt een toeslag berekend voor veerpont kosten, mits anders aangegeven, exclusief eventuele bijkomende transactiekosten (welke voor de daadwerkelijke bestelling aangeduid zijn) en inclusief administratiekosten. Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
Artikel 4. Levering en levertijden
De levertijd gaat in na ontvangst van de betaling, afgesproken aanbetaling of bevestiging van betaling bij levering door de koper en geaccepteerd door de verkoper. Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.
Verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de bestelde artikelen of onderdelen van een te maken meubel of product niet op voorraad zijn, dan krijgt u daar bericht van uiterlijk 14 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst.
Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Het komt soms voor dat materialen zoals hout of een artikel of een onderdeel van een meubel of product niet op voorraad is of dat de levering aan verkoper vertraagd is. Om te voorkomen dat de koper hierdoor alle artikelen later krijgt, zendt verkoper de koper de andere artikelen die hij besteld heeft alvast toe. Het vertraagde artikel wordt toegezonden zodra het bij verkoper binnen is, zonder dat hiervoor opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht.
Artikel 5. Herroepingsrecht en zichttermijn
Voor al online aankopen geldt een zichttermijn van 30 dagen. In deze periode heeft de koper een herroepingsrecht; dit betekent dat men de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen van de kant van de koper de artikelen die men heeft ontvangen terug te zenden. In dat geval dient de koper de artikelen onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking terug te zenden. De retourkosten zijn wel voor rekening van de koper.
Uitgesloten van het wettelijke retourrecht is maatwerk. Zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Zonder voorafgaande toestemming van verkoper mogen de producten niet aan verkoper teruggestuurd worden. Eventuele kosten en risico van retourzending komen voor rekening van de Koper.
De Koper is zelf verantwoordelijk voor een duidelijke omschrijving van de locatie waar de producten geleverd worden zoals (beperkingen) van hoogtes, breedtes, hoeken, draaicirkels etcetera.
Bij het retourneren van een matras gelden andere voorwaarden. Proefliggen is mogelijk in de showroom en thuis proefliggen is mogelijk binnen het zichttermijn. Het matras moet wel in de originele verpakking teruggestuurd worden. Indien het matras zichtbaar gebruikt is (denk aan: vlekken et cetera) kan deze niet terug genomen worden.
Zie ook artikel 8.
Artikel 6. Transportgarantie
Alle zendingen worden door verkoper verzekerd. Als u vóór in gebruikname van het product schade constateert aan de meubel, of schade constateert aan een verpakt product, neem dan meteen contact op met verkoper. Als u het pakket (indien verpakt) al hebt geopend op het moment dat u de schade constateert, dient u beschadigingen aan artikelen binnen 2 werkdagen na levering per e-mail te melden bij verkoper anders worden deze niet meer geaccepteerd.
Artikel 7. Betaling
Verkoper heeft de volgende betalingsmogelijkheden: iDeal, Klarna, Mastercard, Visa, Sepa, Paypal: Bij betaling via iDeal kunt u direct online betalen via uw eigen bank. Overboeking: Betaling per overboeking via uw eigen bank. Betaling bij levering (rembours): In dit geval betaalt u bij aflevering met contant geld bij levering aan onze bezorgers. Betaling van de koopprijs is verschuldigd netto contant bij aflevering.
Verkoper is gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koopprijs te verlangen bij orders die een bepaald bedrag overstijgen en boven 500,00 euro. Voor deze opdrachten dient 50% van de totale som te worden voldaan bij het aangaan van de overeenkomst, de resterende 50% bij levering. De opdracht wordt ingedeeld zodra de aanbetaling binnen is. Indien de zending af fabriek geleverd wordt, dient de volledige koopprijs voldaan te zijn alvorens afhaling mogelijk is.
Zolang hetgeen aan verkoper door de koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele renten en kosten, niet is voldaan, behoudt verkoper het recht van de door Koper geleverde goederen met betrekking tot het verschuldigde tot zekerheid van betaling voor. Deze goederen zijn echter geheel voor risico van de Koper.
Bij nalatigheid in de betaling is de koper in verzuim en is verkoper gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan 2% cumulatief per maand van het verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Behalve de koopsom met de hiervoor omschreven rente is verkoper gerechtigd van de koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet- betaling van de koper zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin verkoper zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + BTW van de hoofdsom, met een minimum van € 750,00.
Zakelijke kopers kunnen in overleg met en uitsluitend na schriftelijke toestemming van verkoper goederen geleverd krijgen met een factuur, te voldoen strikt binnen de op factuur vermeldde termijn na levering met, indien van toepassing aftrek van genoemde verlangde aanbetalingen die dan reeds voldaan dienen te zijn. Consumenten ontvangen een factuur bij levering welke bij levering dient te worden voldaan, indien van toepassing met aftrek van genoemde reeds ontvangen aanbetaling van maximaal 50%. Indien de koper zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met verkoper niet nakomt mag verkoper de nakoming van haar verplichtingen opschorten.
Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan verkoper verschuldigde. Door verkoper geleverde goederen, die ingevolge onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht door koper en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan verkoper en door koper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 8. Reclamatie of restitutie
Mocht u niet tevreden zijn over de producten van verkoper, neem dan per e-mail contact op met verkoper. Mocht u een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact op met verkoper op. Let op dat u maatwerk producten volgens de wet kopen op afstand niet kunt retourneren of een restitutie kunt aanvragen. verkoper heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen. Zie ook artikel 6.
Indien er overeengekomen wordt om uw betaling of een deel van de betaling terug te storten (restitutie) dan is verkoper verplicht het geld terug te storten op dezelfde rekening die u gebruikt hebt bij het betalen van de geplaatste bestelling. Er kan alleen overgegaan worden tot restitutie als de goederen in goede orde zijn ontvangen en zijn gecontroleerd in de fabriek. Gemiddeld duurt het 7-9 werkdagen voordat retouren terug zijn in de fabriek. De restitutietijd van 14 dagen gaat in op het moment dat de retouren zijn nagekeken.
Stuurt u alleen een deel van uw bestelling terug? Dan hoeft de verkoper de bezorgkosten niet terug te betalen. Bijvoorbeeld: u hebt twee meubelen besteld, en stuurt er één terug.
Artikel 9. Garanties en aansprakelijkheid
Koeienhuid is een natuurproduct, iedere huid zal anders zijn, en er kunnen natuurlijke oneffenheden in voorkomen. Door gebruik zal koeienhuid slijten, gebruiksporen zullen kale plekken zijn. Dit slijtageproces begint bij gebruik.
Massief houten tafels kunnen onder invloed van de luchtvochtigheid dus altijd werken (uitzetten of krimpen In teak, acasia, eiken of steigerhout kunnen scheurtjes en kieren ontstaan afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid (met name binnenshuis, maar ook buiten). Geen plank is gelijk van kleur en vorm. Garantie op de meubelen vervalt wanneer u de meubelen zelf behandelt of aanpast.
Verkoper garandeert gedurende één jaar de kwaliteit van de door koper geleverde en geproduceerde goederen. Indien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de goederen ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
De door verkoper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of door derden. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en daarover tijdig is gereclameerd, zal verkoper het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de koper gehouden het vervangen product ten eerste aan verkoper te retourneren, tenzij verkoper anders aangeeft. Voor de Koper waar de transactie en bezorging plaatsvindt in Nederland biedt verkoper namens pakhuis21 ook de garanties & voorwaarden aan van belangenbehartiger en onafhankelijke klachtencommissie CBW-Mitex / inRetail.
De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, extreme regenval, extreme temperatuurswisselingen), werking van het hout, krimpen en uitzetten, vooral voor steigerhout meubelen welke binnen geplaatst worden of in de regenperiodes of extreme kou en sneeuwval zonder afdekking buiten staan et cetera.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Verkoper blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte producten zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.
Artikel 11. Privacy
Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan verkoper waar nodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid. Verkoper respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Verkoper zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Persoonsgegevens worden bewaard om koper optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan levering van de bestelde goederen en onze garantieverplichtingen jegens koper te kunnen nakomen.
Artikel 12. Overmacht
Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
Artikel 13. Aansprakelijkheidsuitsluiting
De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van stoffen, leder, hout of andere materialen.
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 15. Intelectueel eigendom
Verkoper behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke. Bij het niet tot stand komen van een overeenkomst na een vrijblijvende offerte wordt u geacht alle door verkoper gemaakte ontwerp tekeningen en verstrekte specificaties te retourneren aan verkoper; deze mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van ontwerpen bij een andere leverancier dan verkoper. Bij het verstrekken van afbeeldingen van de door verkoper geleverde producten door koper aan verkoper doet deze afstand van het auteursrecht op deze afbeeldingen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 16. Bedrijfsinformatie
Treinbank.com is onderdeel van Wim Brouwers Agenturen geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 11065989
Deze voorwaarden zijn opgesteld op 01/01/2018.


 

VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden Treinbank.com
Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen Treinbank.com, hierna toe noemen: ‘verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘koper’. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zowel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeelt naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
Artikel 2. Bestellen
Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeld wordt. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door verkoper. Een bestelling is niet geldig indien verkoper uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig vast kan stellen.
Artikel 3. Prijzen en kosten
De prijzen in de online winkel van verkoper zijn inclusief 21 % btw. De prijzen die in de online winkel van verkoper worden genoemd zijn inclusief verzendkosten Nederland en België provincie Antwerpen voor de eilanden wordt een toeslag berekend voor veerpont kosten, mits anders aangegeven, exclusief eventuele bijkomende transactiekosten (welke voor de daadwerkelijke bestelling aangeduid zijn) en inclusief administratiekosten. Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
Artikel 4. Levering en levertijden
De levertijd gaat in na ontvangst van de betaling, afgesproken aanbetaling of bevestiging van betaling bij levering door de koper en geaccepteerd door de verkoper. Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.
Verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de bestelde artikelen of onderdelen van een te maken meubel of product niet op voorraad zijn, dan krijgt u daar bericht van uiterlijk 14 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst.
Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Het komt soms voor dat materialen zoals hout of een artikel of een onderdeel van een meubel of product niet op voorraad is of dat de levering aan verkoper vertraagd is. Om te voorkomen dat de koper hierdoor alle artikelen later krijgt, zendt verkoper de koper de andere artikelen die hij besteld heeft alvast toe. Het vertraagde artikel wordt toegezonden zodra het bij verkoper binnen is, zonder dat hiervoor opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht.
Artikel 5. Herroepingsrecht en zichttermijn
Voor al online aankopen geldt een zichttermijn van 30 dagen. In deze periode heeft de koper een herroepingsrecht; dit betekent dat men de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen van de kant van de koper de artikelen die men heeft ontvangen terug te zenden. In dat geval dient de koper de artikelen onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking terug te zenden. De retourkosten zijn wel voor rekening van de koper.
Uitgesloten van het wettelijke retourrecht is maatwerk. Zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Zonder voorafgaande toestemming van verkoper mogen de producten niet aan verkoper teruggestuurd worden. Eventuele kosten en risico van retourzending komen voor rekening van de Koper.
De Koper is zelf verantwoordelijk voor een duidelijke omschrijving van de locatie waar de producten geleverd worden zoals (beperkingen) van hoogtes, breedtes, hoeken, draaicirkels etcetera.
Bij het retourneren van een matras gelden andere voorwaarden. Proefliggen is mogelijk in de showroom en thuis proefliggen is mogelijk binnen het zichttermijn. Het matras moet wel in de originele verpakking teruggestuurd worden. Indien het matras zichtbaar gebruikt is (denk aan: vlekken et cetera) kan deze niet terug genomen worden.
Zie ook artikel 8.
Artikel 6. Transportgarantie
Alle zendingen worden door verkoper verzekerd. Als u vóór in gebruikname van het product schade constateert aan de meubel, of schade constateert aan een verpakt product, neem dan meteen contact op met verkoper. Als u het pakket (indien verpakt) al hebt geopend op het moment dat u de schade constateert, dient u beschadigingen aan artikelen binnen 2 werkdagen na levering per e-mail te melden bij verkoper anders worden deze niet meer geaccepteerd.
Artikel 7. Betaling
Verkoper heeft de volgende betalingsmogelijkheden: iDeal, Klarna, Mastercard, Visa, Sepa, Paypal: Bij betaling via iDeal kunt u direct online betalen via uw eigen bank. Overboeking: Betaling per overboeking via uw eigen bank. Betaling bij levering (rembours): In dit geval betaalt u bij aflevering met contant geld bij levering aan onze bezorgers. Betaling van de koopprijs is verschuldigd netto contant bij aflevering.
Verkoper is gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koopprijs te verlangen bij orders die een bepaald bedrag overstijgen en boven 500,00 euro. Voor deze opdrachten dient 50% van de totale som te worden voldaan bij het aangaan van de overeenkomst, de resterende 50% bij levering. De opdracht wordt ingedeeld zodra de aanbetaling binnen is. Indien de zending af fabriek geleverd wordt, dient de volledige koopprijs voldaan te zijn alvorens afhaling mogelijk is.
Zolang hetgeen aan verkoper door de koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele renten en kosten, niet is voldaan, behoudt verkoper het recht van de door Koper geleverde goederen met betrekking tot het verschuldigde tot zekerheid van betaling voor. Deze goederen zijn echter geheel voor risico van de Koper.
Bij nalatigheid in de betaling is de koper in verzuim en is verkoper gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan 2% cumulatief per maand van het verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Behalve de koopsom met de hiervoor omschreven rente is verkoper gerechtigd van de koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet- betaling van de koper zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin verkoper zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + BTW van de hoofdsom, met een minimum van € 750,00.
Zakelijke kopers kunnen in overleg met en uitsluitend na schriftelijke toestemming van verkoper goederen geleverd krijgen met een factuur, te voldoen strikt binnen de op factuur vermeldde termijn na levering met, indien van toepassing aftrek van genoemde verlangde aanbetalingen die dan reeds voldaan dienen te zijn. Consumenten ontvangen een factuur bij levering welke bij levering dient te worden voldaan, indien van toepassing met aftrek van genoemde reeds ontvangen aanbetaling van maximaal 50%. Indien de koper zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met verkoper niet nakomt mag verkoper de nakoming van haar verplichtingen opschorten.
Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan verkoper verschuldigde. Door verkoper geleverde goederen, die ingevolge onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht door koper en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan verkoper en door koper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 8. Reclamatie of restitutie
Mocht u niet tevreden zijn over de producten van verkoper, neem dan per e-mail contact op met verkoper. Mocht u een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact op met verkoper op. Let op dat u maatwerk producten volgens de wet kopen op afstand niet kunt retourneren of een restitutie kunt aanvragen. verkoper heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen. Zie ook artikel 6.
Indien er overeengekomen wordt om uw betaling of een deel van de betaling terug te storten (restitutie) dan is verkoper verplicht het geld terug te storten op dezelfde rekening die u gebruikt hebt bij het betalen van de geplaatste bestelling. Er kan alleen overgegaan worden tot restitutie als de goederen in goede orde zijn ontvangen en zijn gecontroleerd in de fabriek. Gemiddeld duurt het 7-9 werkdagen voordat retouren terug zijn in de fabriek. De restitutietijd van 14 dagen gaat in op het moment dat de retouren zijn nagekeken.
Stuurt u alleen een deel van uw bestelling terug? Dan hoeft de verkoper de bezorgkosten niet terug te betalen. Bijvoorbeeld: u hebt twee meubelen besteld, en stuurt er één terug.
Artikel 9. Garanties en aansprakelijkheid
Koeienhuid is een natuurproduct, iedere huid zal anders zijn, en er kunnen natuurlijke oneffenheden in voorkomen. Door gebruik zal koeienhuid slijten, gebruiksporen zullen kale plekken zijn. Dit slijtageproces begint bij gebruik.
Massief houten tafels kunnen onder invloed van de luchtvochtigheid dus altijd werken (uitzetten of krimpen In teak, acasia, eiken of steigerhout kunnen scheurtjes en kieren ontstaan afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid (met name binnenshuis, maar ook buiten). Geen plank is gelijk van kleur en vorm. Garantie op de meubelen vervalt wanneer u de meubelen zelf behandelt of aanpast.
Verkoper garandeert gedurende één jaar de kwaliteit van de door koper geleverde en geproduceerde goederen. Indien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de goederen ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
De door verkoper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of door derden. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en daarover tijdig is gereclameerd, zal verkoper het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de koper gehouden het vervangen product ten eerste aan verkoper te retourneren, tenzij verkoper anders aangeeft. Voor de Koper waar de transactie en bezorging plaatsvindt in Nederland biedt verkoper namens pakhuis21 ook de garanties & voorwaarden aan van belangenbehartiger en onafhankelijke klachtencommissie CBW-Mitex / inRetail.
De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, extreme regenval, extreme temperatuurswisselingen), werking van het hout, krimpen en uitzetten, vooral voor steigerhout meubelen welke binnen geplaatst worden of in de regenperiodes of extreme kou en sneeuwval zonder afdekking buiten staan et cetera.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Verkoper blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte producten zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.
Artikel 11. Privacy
Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan verkoper waar nodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid. Verkoper respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Verkoper zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Persoonsgegevens worden bewaard om koper optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan levering van de bestelde goederen en onze garantieverplichtingen jegens koper te kunnen nakomen.
Artikel 12. Overmacht
Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
Artikel 13. Aansprakelijkheidsuitsluiting
De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van stoffen, leder, hout of andere materialen.
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 15. Intelectueel eigendom
Verkoper behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke. Bij het niet tot stand komen van een overeenkomst na een vrijblijvende offerte wordt u geacht alle door verkoper gemaakte ontwerp tekeningen en verstrekte specificaties te retourneren aan verkoper; deze mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van ontwerpen bij een andere leverancier dan verkoper. Bij het verstrekken van afbeeldingen van de door verkoper geleverde producten door koper aan verkoper doet deze afstand van het auteursrecht op deze afbeeldingen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 16. Bedrijfsinformatie
Treinbank.com is onderdeel van Wim Brouwers Agenturen geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 11065989
Deze voorwaarden zijn opgesteld op 01/01/2018.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 treinbank | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel